FER

 
Aktualisiert: 09.08.2015

12 Volt 55 Watt H3 12 Volt 55 Watt H3 6 Volt H3 55Watt 12 Volt 55 Watt H3 12 Volt 45 Watt 12 Volt 45 Watt
Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb Kugelbirne Kugelbirne
flacher Sockel flacher Sockel hoher Sockel hoher Sockel Schneckenantrieb Schneckenantrieb
Export Export
.

 

12 Volt 55 Watt H1

12 Volt 55 Watt H1 12 Volt 55 Watt H3 24 Volt 70 Watt H3 12 Volt 55 Watt H3
Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb
Magnetbefestigung Magnetbefestigung
.
   
12 Volt 55 Watt H1 12 Volt 55 Watt H1 12 Volt 55 Watt H1 12 Volt 55 Watt H1
Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb Schneckenantrieb
Export Export
.
Diese Leuchte hat 12 Volt 45 Watt   Kugelbirne Arbeitsscheinwerfer (DDR)
12/24 Volt 55/70 Watt H3